หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อหลักสูตร
วันที่จัดอบรม / สถานที่
สมัครออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย
ตรวจสอบรายชื่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการต่อต้านการทุจริต

<<หนังสือเชิญ>> <<
รายละเอียดโครงการและกำหนดการ >>

[ ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท ]

รุ่น 1 / 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 
จ.นครพนม
--------------------------------------
รุ่น 2 / 22-23 เมษายน 2562 
จ.จันทบุรี
<< ยังไม่เปิดรับสมัคร >>

รับจำนวน 70 คน
สมัครแล้ว_2_คน
---------------------------


เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการตาม พรบ.การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับใหม่)

<<หนังสือเชิญ>> << รายละเอียดโครงการและกำหนดการ >>

[ ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท ]

รุ่น 1 / 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 
จ.นครพนม
----------------------------------
รุ่น 2 / 23-24 เมษายน 2562 
จ.จันทบุรี << ยังไม่เปิดรับสมัคร >>

รับจำนวน 100 คน
สมัครแล้ว___คน
----------------------------


การบริหารงานบุคคลในระบบใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรกฎาคม 2562

ยังไม่เปิดรับสมัคร รับรุ่นละ 100 คน

การบริหารการประชุมสภาท้องถิ่น

กรกฎาคม 2562

ยังไม่เปิดรับสมัคร

รับรุ่นละ 100 คน

ปรับปรุงวันที่ 17 มกราคม 2562

Copyright © 2048 Your Company Name