หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อหลักสูตร
วันที่จัดอบรม / สถานที่
สมัครออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย
ตรวจสอบรายชื่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการต่อต้านการทุจริต

<<หนังสือเชิญ>> <<
รายละเอียดโครงการและกำหนดการ >>

[ ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท ]

รุ่น 2
วันที่ 22
-23 เมษายน 2562 
สถานที่ แหลมสิงห์ แนชเชอรัลบีช รีสอร์ท อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

รับจำนวน 50 คน
สมัครแล้ว_3__คน

         

เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการตาม พรบ.การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับใหม่)

<<หนังสือเชิญ>> << รายละเอียดโครงการและกำหนดการ >>

[ ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท ]

รุ่น 2
วันที่ 24
-25 เมษายน 2562 
สถานที่ แหลมสิงห์ แนชเชอรัลบีช รีสอร์ท อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

รับจำนวน 100 คน
สมัครแล้ว_5__คน

         

สภาท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0

18-19 กรกฎาคม 2562
สถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี

ยังไม่เปิดรับสมัคร

รับจำนวน 100 คน
สมัครแล้ว____คน

         

ปรับปรุงวันที่ 21 มีนาคม 2562

Copyright © 2048 Your Company Name