กกกกกกกกกกกกกกก
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562

จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อหลักสูตร
วันที่จัดอบรม / สถานที่
สมัครออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย
ตรวจสอบรายชื่อ

กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐ

(หนังสือเชิญ รายละเอียดและกำหนดการ)

18-19 กรกฎาคม 2562
โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รับจำนวน 100 คน
สมัครแล้ว_14_คน

         

สภาท้องถิ่นในบริบทไทยแลนด์ 4.0

(หนังสือเชิญ รายละเอียดและกำหนดการ)

เดือนพฤศจิกายน 2562

ยังไม่เปิดรับสมัคร

รับจำนวน 100 คน
สมัครแล้ว____คน

         

ปรับปรุงวันที่ 20 มิถุนายน 2562

Copyright © 2048 Your Company Name