วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 
Aims & scope
ประเภทบทความที่เปิดรับ
กำหนดการตีพิมพ์
เกณฑ์การประเมินบทความ
กองบรรณาธิการภายใน
กองบรรณาธิการภายนอก
Format template
ติดต่อสอบถาม

ปีที่ 13 ฉบับที่ 25
(มกราคม-มิถุนายน 2563)

บทความวิจัย

 


บทความวิชาการ

* อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศเยอรมนีและสิงคโปร์


บทความวิทยานิพนธ์

 

 

Submission Online >>   


วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 3    (ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564)
วารสารกฎหมาย ฉบับล่าสุด                                                                                                                 

วารสารกฎหมาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 24
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
บทความวิจัย  
*  พัฒนาการและผลกระทบของการเขียนข้อกำหนดว่าด้วยอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญา
    ทางปกครองของประเทศไทย   หน้า 1-13  << pdf >>
ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
*  ปัญหาทางกฎหมายในการรองรับการเปิดแรงงานเสรีวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวของประชาคม
    อาเซียนในประเทศไทย หน้า 14-36  << pdf >>
รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี
   
บทความวิทยานิพนธ์  
*  การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา : ศึกษากรณีการบังคับคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ
    คดีอาญาที่ฟ้องโดยพนักงานอัยการ หน้า 37-48  << pdf >>
พรพิมล  ธรรมทวี
*  การใช้เทคโนโลยีในการสอบสอน : ศึกษาการบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
    ในชั้นสอบสวนโดยภาพและเสียง หน้า 49-66  << pdf >>
ฐิตาภา  นุศรีอัน
  *  การฟ้องคดีอาญา : ศึกษากรณีผู้เสียหายช่วยเหลือจำเลยในคดีอาญา หน้า 67-86  << pdf >> จุฑามาส  เกียรติวรศรีกุล
*  การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามผู้กระทำความผิดทางอาญา :           
    กรณีศึกษาเด็กและเยาวชน หน้า 87-110  << pdf >>
ขวัญเรือน ลีโคกกลาง
     

วารสารทั้งหมด >>
webmaster © ปริวัฒน์  จันทร์ทรง